تبلیغات
دخترک آروم - روزگاریست که...
دخترک آروم

زندگی کن...روزگــاریســـت
. ✔️سکـــــس و هـــــرزگے✔️
♢تکلیـــــف عشـــــق♢ ، احســـــاس و روابـــــط را روشـــــن میکـــــند✔️✔️
.

کلمـــــه عشـــــق کلیشـــــه ای شـــــده اســـــت !!!✔️⇨
. ⇦✔️روزگـــــاریســـــت کـــــ بـــــراے نـــــگه داشـــــتن کـــــسے کـــــ دوستـــــش
دارے⇨
. ✔️بایــــــد لمـــــس شـــــوے✔️ ،
. ✔️ تنـــــت را بـــــو بکـــــشـــــند ✔️
.

و چشـــــمان
هـــــرزه تنـــــت را رژه برونـــــد !!!✔️⇨
. ⇦✔️روزگـــــاریـــــست ....
.

کـــــ با دخـــــترے دوســـــت میشـــــونـــــد، بکـــــارتـــــش
را بــــا حقـــــه از او میـــــگیـــــرند ✔️✔️
.

و بـــــا کولـــــه بـــــارے از احســـــاس شکـــــست خـــــورده
رهـــــایش میـــــکنـــــند✔️✔️
.  و بـــــراے ازدواج بـــــ دنـــــبال دختـــــرے بـــــاکره میـــــگردـــــند و...✖️✖️
.

فریـــــاد میـــــزنند.....
.

خرابـــــ شـــــود ایـــــن شهـــــر کـــــ باکـــــره نـــــدارد !!!✔️⇨ ⇦✔️روزگـــــاریســـــت.....
نمیـــــدانمـــــ ....
، نمـــــیدانمـــــ دنـــــیاے شـــــما کـــــثیف استـــــ یـــــا چشـــــمان مـــــن هـــــرزه ؟؟؟✔️⇨
.
⇦✔️یــــــــــادم باشــــــــــد بـــــ سهــــــــــراب بگــــــــــویمـــــ ، ●عشــــــــــق● دیـــــگر....
تپـــــش قلبـــــ ها نیســـــت ، صــــــــــداے ●فـــــنر تخـــــت هاســــــــــتنوشته شده در یکشنبه 8 فروردین 1395 ساعت 12:40 ب.ظ توسط Solmaz Fani نظرات |

Design By : ParsSkin.Com